Bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng
Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên không gian mạng: Khẳng định sự đóng góp của lĩnh vực viễn thông Khi sự phát triển của công nghệ làm cho các thiết bị thông minh ngày càng có nhiều tính năng, tiện ích trong việc chia sẻ, lan tỏa thông tin thì đây cũng chính là công cụ cho kẻ xấu lợi dụng để tuyên truyền những thông tin xuyên tạc, sai sự thật. Điều này một lần nữa khẳng định, vai trò không nhỏ của lĩnh vực viễn thông trong nỗ lực chung nhằm bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, bảo vệ lợi ích của người dân trên không gian mạng. Bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu

Trong bài viết “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam", GS.TS Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam đã khẳng định vai trò lãnh đạo và sự lựa chọn sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội của Việt Nam. Bằng lý luận khoa học và thực tiễn sâu sắc, bài viết của Tổng Bí thư đã có sức truyền cảm, lan tỏa mạnh mẽ và củng cố niềm tin vững chắc đến mỗi cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân vào con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam, niềm tin về vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam trong mọi giai đoạn phát triển của đất nước.