Thu,24-09-2020
Lawasuco - Vì cuộc sống chất lượng hơn !
Thời tiết
Thống kê truy cập
Số lượng truy cập : 175987
Số mục tin tức : 7
Tổng số bài viết : 17
Liên kết
Báo cáo thường niên

1. Báo cáo thường niên năm 2016 của Công ty CP cấp nước tỉnh Lào Cai theo mẫu Phụ lục số 04 ban hành kèm theo Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06/10/2015 của Bộ Tài chính Tải về 

2. Phụ lục sửa đổi, bổ sung Báo cáo thường niên năm 2016 Công ty cổ phần cấp nước tỉnh Lào Cai (niên độ từ 01/6/2016 đến 31/12/2016) Tải về

3. Báo cáo thường niên năm 2017 của Công ty CP cấp nước tỉnh Lào Cai theo mẫu Phụ lục số 04 ban hành kèm theo Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06/10/2015 của Bộ Tài chính Tải về 

4. Báo cáo thường niên năm 2018 của Công ty CP cấp nước tỉnh Lào Cai theo mẫu Phụ lục số 04 ban hành kèm theo Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06/10/2015 của Bộ Tài chính Tải về 

5. Báo cáo thường niên năm 2019 của Công ty CP cấp nước tỉnh Lào Cai theo mẫu Phụ lục số 04 ban hành kèm theo Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06/10/2015 của Bộ Tài chính Tải về 

6. Phụ lục sửa đổi Báo cáo thường niên năm 2019 của Công ty CP cấp nước tỉnh Lào Cai theo Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06/10/2015 của Bộ Tài chính Tải về

CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC TỈNH LÀO CAI

LAO CAI WATER SUPPLY JOINT STOCK COMPANY

Địa chỉ: 037 Nguyễn Huệ - phường Lào Cai - TP Lào Cai - tỉnh Lào Cai

Telex: (0214) 3830224           Fax: (0214) 3830224

E-Mail: lawasucolaocai@gmail.com