Thu,24-09-2020
Lawasuco - Vì cuộc sống chất lượng hơn !
Thời tiết
Thống kê truy cập
Số lượng truy cập : 175965
Số mục tin tức : 7
Tổng số bài viết : 17
Liên kết
Báo cáo tài chính

I. Năm 2016:

1. Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán Tải về

2. Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2016 đã được kiểm toán  Tải về

II. Năm 2017:

1. Báo cáo tài chính riêng quý I năm 2017   Tải về

2. Báo cáo tài chính hợp nhất quý I năm 2017   Tải về

3. Công bố thông tin về ký hợp đồng kiểm toán năm 2017   Tải về

4. Báo cáo tài chính riêng quý II năm 2017   Tải về

5. Báo cáo tài chính hợp nhất quý II năm 2017   Tải về

6. Báo cáo tài chính bán niên đã được soát xét năm 2017   Tải về

7. Báo cáo tài chính hợp nhất bán niên đã được soát xét năm 2017   Tải về

8. Báo cáo tài chính riêng quý III năm 2017     Tải về 

9. Báo cáo tài chính hợp nhất quý III năm 2017 Tải về

10. Báo cáo tài chính quý IV năm 2017 Tải về

11. Báo cáo tài chính năm 2017 đã kiểm toán Tải về

III. Năm 2018:

1. Báo cáo tài chính quý I năm 2018 & giải trình BCTC quý I năm 2018   Tải về

2. Công bố thông tin về ký hợp đồng kiểm toán năm 2018 Tải về

3. Báo cáo tài chính quý II năm 2018 & giải trình BCTC quý II năm 2018 Tải về

4. Báo cáo tài chính bán niên đã được soát xét năm 2018 + giải trình kết quả SXKD Tải về

5. Báo cáo tài chính quý III năm 2018 + công văn giải trình kết quả SXKD Tải về

6. Báo cáo tài chính quý IV năm 2018 + công văn giải trình kết quả SXKD Tải về

7. Báo cáo tài chính năm 2018 đã kiểm toán Tải về

IV. Năm 2019:

1. Báo cáo tài chính quý I năm 2019  Tải về

2. Công bố thông tin về ký hợp đồng kiểm toán năm 2019 Tải về

3. Báo cáo tài chính quý II năm 2019 Tải về

4. Báo cáo tài chính bán niên đã được soát xét năm 2019 Tải về

5. Báo cáo tài chính quý III năm 2019 + công văn giải trình kết quả SXKD Tải về

6. Báo cáo tài chính quý IV năm 2019 + công văn giải trình kết quả SXKD Tải về

7. Báo cáo tài chính năm 2019 đã kiểm toán Tải về

V. Năm 2020:

1. Báo cáo tài chính quý I năm 2020 + công văn giải trình biến động sản xuất kinh doanh quý I Tải về

2. Công bố thông tin về ký hợp đồng kiểm toán năm 2020 Tải về

3. Báo cáo tài chính quý II năm 2020 & giải trình BCTC quý II năm 2020 Tải về

4. Báo cáo tài chính bán niên đã được soát xét năm 2020 Tải về

 

 

 

CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC TỈNH LÀO CAI

LAO CAI WATER SUPPLY JOINT STOCK COMPANY

Địa chỉ: 037 Nguyễn Huệ - phường Lào Cai - TP Lào Cai - tỉnh Lào Cai

Telex: (0214) 3830224           Fax: (0214) 3830224

E-Mail: lawasucolaocai@gmail.com