Mon,20-05-2019
Địa chỉ: 037 Đường Nguyễn Huệ - phường Lào Cai - thành phố Lào Cai - tỉnh Lào Cai * Điện thoại: (0214) 3830 224 * Fax: (0214) 3830 224
Thời tiết
Thống kê truy cập
Số lượng truy cập : 61660
Số mục tin tức : 7
Tổng số bài viết : 12
Liên kết
Báo cáo tình hình quản trị

I. Năm 2017:

1.Biên bản họp HĐQT số 01/BB-HĐQT năm 2017 Tải về

2. Nghị quyết HĐQT số 01/2017/NQ-HĐQT năm 2017 Tải về

3. Biên bản họp HĐQT số 02/BB-HĐQT năm 2017 Tải về

4. Nghị quyết HĐQT số 02/2017/NQQ-HĐQT năm 2017 Tải về

5. Biên bản họp HĐQT số 03/BB-HĐQT năm 2017  Tải về

6. Nghị quyết HĐQT số 03/2017/NQ-HĐQT năm 2017 Tải về

7. Biên bản họp HĐQT số 04/BB-HĐQT năm 2017   Tải về

8. Nghị quyết HĐQT số 04/2017/NQ-HĐQT năm 2017 Tải về

9. Biên bản họp HĐQT số 05/BB-HĐQT năm 2017    Tải về

10. Nghị quyết HĐQT số 05/2017/NQ-HĐQT năm 2017 Tải về

11. Biên bản họp HĐQT số 06/BB-HĐQT năm 2017   Tải về

12. Nghị quyết HĐQT số 06/2017/NQ-HĐQT năm 2017 Tải về

13. Biên bản họp HĐQT số 07/BB-HĐQT năm 2017    Tải về

14. Nghị quyết HĐQT số 07/2017/NQ-HĐQT năm 2017 Tải về

15. Biên bản họp HĐQT số 08/BB-HĐQT năm 2017    Tải về

16. Quyết định 190 ban hành phụ lục sửa đổi quy chế hoạt động HĐQT Tải về

17. Biên bản họp HĐQT số 09/BB-HĐQT năm 2017   Tải về

18. Nghị quyết HĐQT số 08/2017/NQ-HĐQT năm 2017 Tải về

19. Biên bản họp HĐQT số 010/BB-HĐQT năm 2017   Tải về

20. Nghị quyết HĐQT số 09/2017/NQ-HĐQT năm 2017 Tải về

21. Biên bản họp HĐQT số 011/BB-HĐQT năm 2017   Tải về

22. Nghị quyết HĐQT số 010/2017/NQ-HĐQT năm 2017 Tải về

23. Biên bản họp HĐQT&CĐCS số 012/BB-HĐQT-CĐCS năm 2017   Tải về

24. Nghị quyết liên tịch HĐQT&CĐCS số 011/2017/NQLT-HĐQT-CĐCS năm 2017 Tải về

25. Biên bản họp HĐQT&CĐCS số 013/BB-HĐQT-CĐCS năm 2017   Tải về

26. Nghị quyết liên tịch HĐQT&CĐCS số 012/2017/NQLT-HĐQT-CĐCS năm 2017 Tải về

27. Biên bản họp HĐQT&CĐCS số 014/BB-HĐQT-CĐCS năm 2017   Tải về

28. Nghị quyết liên tịch HĐQT&CĐCS số 013/2017/NQLT-HĐQT-CĐCS năm 2017 Tải về

29. Biên bản họp HĐQT số 015/BB-HĐQT năm 2017   Tải về

30. Nghị quyết HĐQT số 014/2017/NQ-HĐQT năm 2017 Tải về

31. Biên bản họp HĐQT số 016/BB-HĐQT năm 2017 Tải về

32. Nghị quyết HĐQT số 015/2017/NQ-HĐQT năm 2017 Tải về

33. Nghị quyết liên tịch HĐQT&CĐCS số 016/2017/NQLT-HĐQT-CĐCS năm 2017 Tải về

34. Biên bản họp HĐQT số 017/BB-HĐQT năm 2017  Tải về

35. Nghị quyết HĐQT số 017/2017/NQ-HĐQT năm 2017 Tải về

36. Biên bản họp HĐQT số 018/BB-HĐQT năm 2017  Tải về

37. Nghị quyết HĐQT số 018/2017/NQ-HĐQT năm 2017 Tải về

38. Biên bản họp HĐQT&CĐCS số 019/BB-HĐQT-CĐCS năm 2017 Tải về

39. Nghị quyết liên tịch HĐQT&CĐCS số 019/2017/NQLT-HĐQT-CĐCS năm 2017 Tải về

II. Năm 2018:

1.Biên bản họp HĐQT&CĐCS số 01/BB-HĐQT-CĐCS năm 2018 Tải về

2. Nghị quyết HĐQT&CĐCS số 01/2018/NQLT-HĐQT-CĐCS năm 2018 Tải về

3.Biên bản họp HĐQT số 02/BB-HĐQT năm 2018  Tải về

4. Nghị quyết HĐQT số 02/2018/NQ-HĐQT năm 2018  Tải về

5.Biên bản họp HĐQT số 03/BB-HĐQT năm 2018 Tải về

6. Nghị quyết HĐQT số 03/2018/NQ-HĐQT năm 2018 Tải về

7.Biên bản họp HĐQT số 04/BB-HĐQT năm 2018 Tải về

8. Nghị quyết HĐQT số 04/2018/NQ-HĐQT năm 2018 Tải về

9.Biên bản họp HĐQT số 05/BB-HĐQT năm 2018 Tải về

10. Nghị quyết HĐQT số 05/2018/NQ-HĐQT năm 2018 Tải về

11.Biên bản họp HĐQT số 06/BB-HĐQT năm 2018 Tải về

12. Nghị quyết HĐQT số 06/2018/NQ-HĐQT năm 2018 Tải về

13.Biên bản họp HĐQT&CĐCS số 07/BB-HĐQT-CĐCS năm 2018 Tải về

14. Nghị quyết HĐQT&CĐCS số 07/2018/NQLT-HĐQT-CĐCS năm 2018 Tải về

15.Biên bản họp HĐQT số 08/BB-HĐQT năm 2018 Tải về

16. Nghị quyết HĐQT số 08/2018/NQ-HĐQT năm 2018 Tải về

17.Biên bản họp HĐQT&CĐCS số 09/BB-HĐQT-CĐCS năm 2018 Tải về

18. Nghị quyết HĐQT&CĐCS số 09/2018/NQLT-HĐQT-CĐCS năm 2018 Tải về

19. BB + Nghị quyết HĐQT&CĐCS số 10/2018/NQLT-HĐQT-CĐCS năm 2018 Tải về

20. BB + Nghị quyết HĐQT&CĐCS số 11/2018/NQLT-HĐQT-CĐCS năm 2018 Tải về

21. BB + Nghị quyết HĐQT&CĐCS số 12/2018/NQLT-HĐQT-CĐCS năm 2018 Tải về

III. Năm 2019:

1.Biên bản + Nghị quyết liên tịch HĐQT&CĐCS số 01 năm 2019 Tải về

2.Biên bản + Nghị quyết HĐQT số 02 năm 2019 Tải về

3.Biên bản + Nghị quyết HĐQT số 03 năm 2019 Tải về

4.Biên bản + Nghị quyết liên tịch HĐQT&CĐCS số 04 năm 2019 Tải về

5.Biên bản + Nghị quyết HĐQT số 05 năm 2019 Tải về

6.Biên bản họp HĐQT số 06 năm 2019 Tải về

CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC TỈNH LÀO CAI

LAO CAI WATER SUPPLY JOINT STOCK COMPANY

Địa chỉ: 037 Nguyễn Huệ - phường Lào Cai - TP Lào Cai - tỉnh Lào Cai

Telex: (0214) 3830224           Fax: (0214) 3830224

E-Mail: lawasucolaocai@gmail.com