Thu,24-09-2020
Lawasuco - Vì cuộc sống chất lượng hơn !
Thời tiết
Thống kê truy cập
Số lượng truy cập : 175934
Số mục tin tức : 7
Tổng số bài viết : 17
Liên kết
Báo cáo tình hình quản trị

I. Năm 2017:

1.Biên bản họp HĐQT số 01/BB-HĐQT năm 2017 Tải về

2. Nghị quyết HĐQT số 01/2017/NQ-HĐQT năm 2017 Tải về

3. Biên bản họp HĐQT số 02/BB-HĐQT năm 2017 Tải về

4. Nghị quyết HĐQT số 02/2017/NQQ-HĐQT năm 2017 Tải về

5. Biên bản họp HĐQT số 03/BB-HĐQT năm 2017  Tải về

6. Nghị quyết HĐQT số 03/2017/NQ-HĐQT năm 2017 Tải về

7. Biên bản họp HĐQT số 04/BB-HĐQT năm 2017   Tải về

8. Nghị quyết HĐQT số 04/2017/NQ-HĐQT năm 2017 Tải về

9. Biên bản họp HĐQT số 05/BB-HĐQT năm 2017    Tải về

10. Nghị quyết HĐQT số 05/2017/NQ-HĐQT năm 2017 Tải về

11. Biên bản họp HĐQT số 06/BB-HĐQT năm 2017   Tải về

12. Nghị quyết HĐQT số 06/2017/NQ-HĐQT năm 2017 Tải về

13. Biên bản họp HĐQT số 07/BB-HĐQT năm 2017    Tải về

14. Nghị quyết HĐQT số 07/2017/NQ-HĐQT năm 2017 Tải về

15. Biên bản họp HĐQT số 08/BB-HĐQT năm 2017    Tải về

16. Quyết định 190 ban hành phụ lục sửa đổi quy chế hoạt động HĐQT Tải về

17. Biên bản họp HĐQT số 09/BB-HĐQT năm 2017   Tải về

18. Nghị quyết HĐQT số 08/2017/NQ-HĐQT năm 2017 Tải về

19. Biên bản họp HĐQT số 010/BB-HĐQT năm 2017   Tải về

20. Nghị quyết HĐQT số 09/2017/NQ-HĐQT năm 2017 Tải về

21. Biên bản họp HĐQT số 011/BB-HĐQT năm 2017   Tải về

22. Nghị quyết HĐQT số 010/2017/NQ-HĐQT năm 2017 Tải về

23. Biên bản họp HĐQT&CĐCS số 012/BB-HĐQT-CĐCS năm 2017   Tải về

24. Nghị quyết liên tịch HĐQT&CĐCS số 011/2017/NQLT-HĐQT-CĐCS năm 2017 Tải về

25. Biên bản họp HĐQT&CĐCS số 013/BB-HĐQT-CĐCS năm 2017   Tải về

26. Nghị quyết liên tịch HĐQT&CĐCS số 012/2017/NQLT-HĐQT-CĐCS năm 2017 Tải về

27. Biên bản họp HĐQT&CĐCS số 014/BB-HĐQT-CĐCS năm 2017   Tải về

28. Nghị quyết liên tịch HĐQT&CĐCS số 013/2017/NQLT-HĐQT-CĐCS năm 2017 Tải về

29. Biên bản họp HĐQT số 015/BB-HĐQT năm 2017   Tải về

30. Nghị quyết HĐQT số 014/2017/NQ-HĐQT năm 2017 Tải về

31. Biên bản họp HĐQT số 016/BB-HĐQT năm 2017 Tải về

32. Nghị quyết HĐQT số 015/2017/NQ-HĐQT năm 2017 Tải về

33. Nghị quyết liên tịch HĐQT&CĐCS số 016/2017/NQLT-HĐQT-CĐCS năm 2017 Tải về

34. Biên bản họp HĐQT số 017/BB-HĐQT năm 2017  Tải về

35. Nghị quyết HĐQT số 017/2017/NQ-HĐQT năm 2017 Tải về

36. Biên bản họp HĐQT số 018/BB-HĐQT năm 2017  Tải về

37. Nghị quyết HĐQT số 018/2017/NQ-HĐQT năm 2017 Tải về

38. Biên bản họp HĐQT&CĐCS số 019/BB-HĐQT-CĐCS năm 2017 Tải về

39. Nghị quyết liên tịch HĐQT&CĐCS số 019/2017/NQLT-HĐQT-CĐCS năm 2017 Tải về

II. Năm 2018:

1.Biên bản họp HĐQT&CĐCS số 01/BB-HĐQT-CĐCS năm 2018 Tải về

2. Nghị quyết HĐQT&CĐCS số 01/2018/NQLT-HĐQT-CĐCS năm 2018 Tải về

3.Biên bản họp HĐQT số 02/BB-HĐQT năm 2018  Tải về

4. Nghị quyết HĐQT số 02/2018/NQ-HĐQT năm 2018  Tải về

5.Biên bản họp HĐQT số 03/BB-HĐQT năm 2018 Tải về

6. Nghị quyết HĐQT số 03/2018/NQ-HĐQT năm 2018 Tải về

7.Biên bản họp HĐQT số 04/BB-HĐQT năm 2018 Tải về

8. Nghị quyết HĐQT số 04/2018/NQ-HĐQT năm 2018 Tải về

9.Biên bản họp HĐQT số 05/BB-HĐQT năm 2018 Tải về

10. Nghị quyết HĐQT số 05/2018/NQ-HĐQT năm 2018 Tải về

11.Biên bản họp HĐQT số 06/BB-HĐQT năm 2018 Tải về

12. Nghị quyết HĐQT số 06/2018/NQ-HĐQT năm 2018 Tải về

13.Biên bản họp HĐQT&CĐCS số 07/BB-HĐQT-CĐCS năm 2018 Tải về

14. Nghị quyết HĐQT&CĐCS số 07/2018/NQLT-HĐQT-CĐCS năm 2018 Tải về

15.Biên bản họp HĐQT số 08/BB-HĐQT năm 2018 Tải về

16. Nghị quyết HĐQT số 08/2018/NQ-HĐQT năm 2018 Tải về

17.Biên bản họp HĐQT&CĐCS số 09/BB-HĐQT-CĐCS năm 2018 Tải về

18. Nghị quyết HĐQT&CĐCS số 09/2018/NQLT-HĐQT-CĐCS năm 2018 Tải về

19. BB + Nghị quyết HĐQT&CĐCS số 10/2018/NQLT-HĐQT-CĐCS năm 2018 Tải về

20. BB + Nghị quyết HĐQT&CĐCS số 11/2018/NQLT-HĐQT-CĐCS năm 2018 Tải về

21. BB + Nghị quyết HĐQT&CĐCS số 12/2018/NQLT-HĐQT-CĐCS năm 2018 Tải về

III. Năm 2019:

1.Biên bản + Nghị quyết liên tịch HĐQT&CĐCS số 01 năm 2019 Tải về

2.Biên bản + Nghị quyết HĐQT số 02 năm 2019 Tải về

3.Biên bản + Nghị quyết HĐQT số 03 năm 2019 Tải về

4.Biên bản + Nghị quyết liên tịch HĐQT&CĐCS số 04 năm 2019 Tải về

5.Biên bản + Nghị quyết HĐQT số 05 năm 2019 Tải về

6.Biên bản họp HĐQT số 06 năm 2019 Tải về

7.Biên bản 07 + Nghị quyết liên tịch HĐQT&CĐCS số 06 năm 2019 Tải về

8.Biên bản họp HĐQT số 08 năm 2019 Tải về

9.Biên bản 09 + Nghị quyết HĐQT số 07 năm 2019 Tải về

10.Biên bản 10 + Nghị quyết HĐQT số 08 năm 2019 Tải về

11.Biên bản 11 + Nghị quyết HĐQT số 09 năm 2019  Tải về

12.Biên bản 12 + Nghị quyết HĐQT số 10 năm 2019 Tải về

13.Biên bản 13 + Nghị quyết HĐQT số 11 năm 2019 Tải về

14.Biên bản họp HĐQT số 14 Tải về

15.Biên bản họp HĐQT số 15 Tải về

16.Biên bản 16 + Nghị quyết HĐQT số 12 năm 2019  Tải về

17.Biên bản 17 + Nghị quyết HĐQT số 13 năm 2019 Tải về

18.Biên bản 18 + Nghị quyết liên tịch HĐQT&CĐCS số 14 năm 2019  Tải về

IV. Năm 2020:

1.Biên bản + Nghị quyết HĐQT số 01 năm 2020 Tải về

2.Biên bản 02 + Nghị quyết liên tịch HĐQT&CĐCS số 02 năm 2020 Tải về

3.Biên bản + Nghị quyết HĐQT số 03 năm 2020  Tải về

4.Biên bản + Nghị quyết HĐQT số 04 năm 2020 Tải về

5.Biên bản + Nghị quyết HĐQT số 05 năm 2020 Tải về

6.Biên bản + Nghị quyết HĐQT số 06 năm 2020 Tải về

7.Biên bản + Nghị quyết HĐQT số 07 năm 2020 Tải về

8.Biên bản + Nghị quyết HĐQT số 08 năm 2020 Tải về

9. Biên bản họp HĐQT&CĐCS số 09/BB-HĐQT-CĐCS năm 2020 Tải về

10. Nghị quyết HĐQT số 10 năm 2020 Tải về

11. Biên bản + Nghị quyết HĐQT số 11 năm 2020 Tải về

12. Biên bản + Nghị quyết HĐQT số 12 năm 2020 Tải về 

13. Biên bản + Nghị quyết HĐQT số 13 năm 2020 Tải về 

14. Biên bản + Nghị quyết HĐQT số 14 năm 2020 Tải về 

15. Biên bản + Nghị quyết HĐQT số 15 năm 2020 Tải về 

16. Biên bản + Nghị quyết HĐQT số 16 năm 2020 Tải về 

17. Biên bản + Nghị quyết liên tịch HĐQT&CĐCS số 17 năm 2020 Tải về 

18. Biên bản + Nghị quyết HĐQT số 18 năm 2020 Tải về 

CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC TỈNH LÀO CAI

LAO CAI WATER SUPPLY JOINT STOCK COMPANY

Địa chỉ: 037 Nguyễn Huệ - phường Lào Cai - TP Lào Cai - tỉnh Lào Cai

Telex: (0214) 3830224           Fax: (0214) 3830224

E-Mail: lawasucolaocai@gmail.com