Thông báo thực hiện quyền cổ đông

1. Căn cứ Khoản 4 Điều 9 Thông tư 155/2015/TT-BTC ngày 06/10/2015. Kính gửi các cổ đông nội dung liên quan đến ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền cho cổ đông hiện hữu để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2017,quý cổ đông có thể tải tài liệu tại đây Tải về

2. Theo yêu cầu của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) Công ty CP cấp nước tỉnh Lào Cai phát hành TB số 160/TB-CNLC ngày 10/4/2017 thay thế TB số 152/TB-CNLC ngày 5/4/2017 để công bố ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền cho cổ đông hiện hữu để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2017, quý cổ đông có thể tải tài liệu tại đây Tải về

3. Thông báo số 1200/TB-VSD ngày 11/4/2017 của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán   Tải về 

4. Thông báo số 256/TB-CNLC ngày 27/5/2017 của Công ty CP cấp nước tỉnh Lào Cai về thông báo ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền cho cổ đông hiện hữu để chi trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2016, quý cổ đông có thể tải tài liệu tại đây Tải về

5. Thông báo số 324/TB-CNLC ngày 20/6/2017 của Công ty CP cấp nước tỉnh Lào Cai về việc chi trả cổ tức năm 2016 bằng tiền Tải về

6. Công ty CP cấp nước tỉnh Lào Cai thông báo chốt danh sách cổ đông để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 Tải về

7. Công ty CP cấp nước tỉnh Lào Cai phát hành TB số 102/TB-CNLC ngày 28/3/2018 công bố ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền cho cổ đông hiện hữu để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2018, quý cổ đông có thể tải tài liệu tại đây Tải về

8. Thông báo số 249/TB-CNLC ngày 03/7/2018 của Công ty CP cấp nước tỉnh Lào Cai về thông báo ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền cho cổ đông hiện hữu để chi trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2017, quý cổ đông có thể tải tài liệu tại đây Tải về

9. Thông báo số 289/TB-CNLC ngày 26/7/2018 của Công ty CP cấp nước tỉnh Lào Cai về việc chi trả cổ tức năm 2017 bằng tiền  Tải về

10. Công ty CP cấp nước tỉnh Lào Cai thông báo chốt danh sách cổ đông để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2019  Tải về

11. Công ty CP cấp nước tỉnh Lào Cai phát hành TB số 93/TB-CNLC ngày 27/3/2019 công bố ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền cho cổ đông hiện hữu để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2019, quý cổ đông có thể tải tài liệu tại đây Tải về

12Công ty CP cấp nước tỉnh Lào Cai mã chứng khoán LWS công bố thông tin thay đổi ngày chốt danh sách tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 Tải về

13. Thông báo số 175/TB-CNLC ngày 24/5/2019 của Công ty CP cấp nước tỉnh Lào Cai về thông báo ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền cho cổ đông hiện hữu để chi trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2018, quý cổ đông có thể tải tài liệu tại đây Tải về

14. Công ty CP cấp nước tỉnh Lào Cai công bố thông tin thay đổi thời gian chi trả cổ tức năm 2018 bằng tiền mặt theo quy định tại Thông tư 155 của Bộ Tài chính  Tải về

15. Thông báo số 333/TB-CNLC ngày 23/9/2019 của Công ty CP cấp nước tỉnh Lào Cai về việc chi trả cổ tức năm 2018 bằng tiền Tải về

16. Công ty CP cấp nước tỉnh Lào Cai phát hành Công văn số 74/CV-CNLC ngày 28/02/2020 công bố ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền cho cổ đông hiện hữu để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020, quý cổ đông có thể tải tài liệu tại đây Tai ve

17. Công ty CP cấp nước tỉnh Lào Cai phát hành Công văn số 172/CV-CNLC ngày 25/4/2020 công bố ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền cho cổ đông hiện hữu (lần 2) để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020, quý cổ đông có thể tải tài liệu tại đây Tải về

18. Công ty CP cấp nước tỉnh Lào Cai phát hành Công văn số 263/TB-CNLC ngày 15/6/2020 công bố ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền cho cổ đông hiện hữu chi trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2019, quý cổ đông có thể tải tài liệu tại đây Tải về

19. Công ty CP cấp nước tỉnh Lào Cai phát hành Công văn số 70/CV-CNLC ngày 18/02/2021 công bố ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền cho cổ đông hiện hữu để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021, quý cổ đông có thể tải tài liệu tại đây Tải về

20. Công ty CP cấp nước tỉnh Lào Cai phát hành Công văn số 230/TB-CNLC ngày 15/5/2021 công bố ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền cho cổ đông hiện hữu chi trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2020, quý cổ đông có thể tải tài liệu tại đây Tải về

21. Thông báo số 276/TB-CNLC ngày 02/6/2021 của Công ty CP cấp nước tỉnh Lào Cai về việc chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền Tải về

CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG 

                     

Thủ tục lắp mới Hình thức thanh toán

 Thanh toán trực tuyến    Danh sách quầy thu

 

Hệ thống văn bản           Hỏi đáp

Thống kê truy cập
  • Đang online: 8
  • Hôm nay: 327
  • Trong tuần: 327
  • Tất cả: 104,241
Đăng nhập